Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. (ďalej len zákon) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len tovar), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosť za chyby (ďalej len reklamácie).

Tento reklamačný poriadok platí medzi predávajúcim – Elize, s.r.o., so sídlom Duklianska ulica 79/20, 971 01 Prievidza a kupujúcim – zákazníkom internetového obchodu.

Záručné podmienky

  • Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú vady tovaru v záručnej dobe, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu.
  • Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi.
  • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave, to znamená od momentu prevzatia reklamovanej veci až po moment, keď si kupujúci reklamovanú vec prevzal. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku v trvaní 24 mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.
  • Záručná doba začína bežať prevzatím veci kupujúcim.

Rozsah záruky

1. Záruka sa nevzťahuje na:

  • škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom,
  • vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu k obsluhe, podmienok inštalácie a nedostatočnou údržbou. Reklamácia ďalej neplatí, ak je tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru,

2. Právo na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • u veci predávanej za nižšiu cenu kvôli chybe na veci, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena,
  • pri opotrebovaní veci spôsobenej jej obvyklým užívaním,
  • u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia veci, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v dobe prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak, či to neodporuje povahe veci.

 

Poškodená zásielka pri prevzatí

Prosíme zákazníkov, aby v prípade viditeľného poškodenia zásielky nepreberali balík od prepravcu a nechali ho poslať späť odosielateľovi (teda nám). V takom prípade kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis, ktorý situáciu s dopravcom dorieši a prepošle Vám nový tovar.

Spracovanie reklamácie

1. V prípade chýb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je kupujúci povinný sa bezodkladne obrátiť s detailami závady a poprípade taktiež s fotografiami na zákaznícky servis predajcu cez kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke online-obchodu alebo na telefónnom čísle +421 948203814. Zákaznícky servis informuje kupujúceho o ďalšom postupe.

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie o spôsobe spracovania reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady primeranej podľa druhu výrobku alebo služby.

3. Kupujúci preukáže pôvod tovaru pri spracovaní reklamácie príslušnou faktúrou a číslom objednávky. Ak nie je schopný tieto doklady predložiť, je povinný doložiť uzavretie kúpnej zmluvy iným preukázateľným spôsobom.

4. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim výslovne nedohodnú na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

5. Pri vrátení tovaru alebo zaslaní na výmenu (opravu) koná kupujúci vo vlastnom záujme tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar by mal byť podľa možností v pôvodnom obale (alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave), v úplnom stave, (napr. vrátane káblu a všetkého ostatného príslušenstva). Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uskutočnenie kúpy.

6. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru brániacej jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu domáceho zvieraťa, nesprávneho používania výživových doplnkov a za podávanie v prípadoch, kedy to nie je potrebné, nenesie zodpovednosť predajca.

Tento reklamačný poriadok je platný od 28.10.2020. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.