Ochrana osobných údajov

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len ako „Nariadenie“); Predávajúci zároveň vyhlasuje, že nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a čl. 10 Nariadenia.

1.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s čl. 5 Nariadenia

1.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

1.6. Kupujúci bude pred odoslaním Objednávky na akceptáciu vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že Predávajúci mu dostatočným a zrozumiteľným spôsobom oznámil:

1.6.1. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný Tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácií;

1.6.2. účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a následné plnenie z nej;

1.6.3. že bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v ust. bodu 8.2 a 8.1;

1.6.4. že požadované údaje je Kupujúci povinný poskytnúť.

1.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1.7.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané;

1.7.2. účel spracúvania osobných údajov;

1.7.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný a identifikačné údaje sprostredkovateľa;

1.7.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

1.7.5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

1.7.6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

1.7.6.1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

1.7.6.2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;

1.7.6.3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

1.7.6.4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené;

1.7.6.5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;

1.7.7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

1.7.8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

1.7.9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Nariadenia, alebo iného predpisu; Kupujúci môže likvidáciu osobných údajov požadovať, resp. namietať spracúvanie osobných údajov na základe bezplatnej písomnej žiadosti s predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej páv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť ďalším spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktoré boli predmetom námietky, bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

1.8. Kupujúci má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; to neplatí na automaticky generované potvrdenie o prijatí Objednávky zasielané Predávajúcim pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

1.9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.10. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa tohto článku VOP, resp. vyhovieť požiadavkám Kupujúceho a písomne ho informovať najneskôr do 30 odo dňa prijatia žiadosti alebo požiadavky.

 

1.11. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne v súlade s VOP.

1.12. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať Tovar Kupujúcemu.

1.13. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy, ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa týchto VOP, sú predmetom obchodného tajomstva Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že ich žiadnym spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich utajenie.

1.14. Predávajúci sa zaväzuje, že osobnými údajmi Kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s dobrými mravmi a platnými predpismi, a tieto nebude obchádzať.